PROHLÁŠENÍ OOÚ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

   Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost Rausch Café Trade s.r.o., IČ:032 83 216 a touto společností provozovaný internetový obchod kava.musetti.cz.

   Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů  r.č. 00054340  ze dne 09.09.2014.

   Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu kava.musetti.cz. 

   Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, podtržení textu znamená informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na kava.musetti.cz. 

   Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a pro účely splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů v platném znění.

Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Kupující kdykoliv může uplatnit právo na přístup k svým údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, může dále uplatnit následující práva:

• právo na opravu osobních údajů
• právo na výmaz osobních údajů, které se ho netýkají
• právo na omezení zpracování osobních údajů
• právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
• právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Kupující může tato svá práva uplatnit kdykoliv a to písemnou žádostí.

Za písemnou žádost se v tomto případě považuje i forma elektronická, např. e-mailem na adresu prodávajícího: info@musetti.cz

Veškeré údaje, které kupující uvedl, např. při registraci, jsou archivovány po nezbytně dlouhou dobu tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se