OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodu kava.musetti.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

1. Základní ustanovení

1.1 Prodávající

Prodávajícím je společnost Rausch Café Trade s.r.o., se sídlem Mirovická 1118, 182 00 Praha, IČO 03283216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo C 229700. Prodávající je plátcem DPH.

2. Kupní smlouva

2.1 Uzavření kupní smlouvy

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky kava.musetti.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti, případně má právo požadovat od takového kupujícího platbu předem převodem na účet prodávajícího. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo zrušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu kava.musetti.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v objednávce (včetně případných dopravních nákladů), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce. Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

2.2 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

2.3 Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829, zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Lze tak učinit prokazatelným zasláním formuláře o odstoupení od smlouvy (ZDE KE STAŽENÍ) na email: info@musetti.cz nebo na adresu prodávajícího a následně do dalších 14 dnů vrácením zboží prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující může zboží vybalit z přepravního obalu, prohlédnout si a eventuálně seznámit se s návodem na užívání. Pokud zboží technického charakteru bude prakticky vyzkoušeno (typicky např. u kávovarů, mlýnků, změkčovačů apod.), tj. připojeno ke zdroji energie, nebo naplněno provozními náplněmi apod., nebo namontováno (týká se náhradních dílů), bude to považováno již za používání a nelze tak odstoupit od smlouvy do 14 dnů.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je nutno splnit následující podmínky:

a) Zboží doručit prodávajícímu na adresu: Rausch Café Trade s.r.o., Na Doliku 14/2a, 182 00 Praha 8, a to buď osobně, kurýrní službou nebo poštou. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
b) Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
c) Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků.

Pokud to již není dobře možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží tak bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Splní-li kupující uvedené podmínky, prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení na jeho bankovní účet nebo adresu.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv na dodávku:

a) zboží upraveného podle přání kupujícího,

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

c) zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

Vše ostatní, týkající se odstoupení od smlouvy do 14 dnů a co není v těchto Obchodních podmínkách blíže specifikováno, se řídí zákonem č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

3. Systém objednávání

3.1 Elektronická objednávka

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě prostřednictvím elektronické objednávky na kava.musetti.cz. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

3.2 Expresní telefonická objednávka

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě také telefonicky na mobilní lince 605 278 857. Podmínkou platnosti telefonické objednávky je uvedení následujících údajů:

a) kontaktní telefon a email kupujícího,

b) dodací a fakturační adresa kupujícího,

c) seznam objednaného zboží.

Telefonickou objednávkou kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku telefonického objednání zboží kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

3.3 Objednávka prostřednictvím SMS

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě také prostřednictvím SMS, kterou odešle kupující na přímou mobilní linku prodávajícího 605 278 857. Podmníknou platnosti objednávky prostřednictvím sms je zaslání následujících údajů:

a) kontaktní telefon a email kupujícího,

b) dodací a fakturační adresa kupujícího,

c) seznam objednaného zboží.

Odesláním objednávky prostřednictvím sms kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání sms kupujícím a jejím přijetím prodávajícím.

4. Možnost registrace

Pro provedení elektronické objednávky v internetovém obchodě si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše kupující povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. Možnost vytvořit si vlastní účet doporučujeme. Vedle snazšího pravidelného objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vypisování potřebných údajů, nabízíme možnost využít výhod věrnostního programu a také přehled o Vašich objednávkách. V případě, že kupující nemá o registraci zájem, může pokračovat v nákupu jako host.

5. Zrušení nebo změna objednávky

5.1 Zrušení nebo změna objed89vky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části pokud:

a) se zboží již nevyrábí a není již možné toto dodat ani nahradit jiným modelem,

b) se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

c) Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 2 pracovní dny.

5.2 Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. do doby, kdy došlo k expedici zboží. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat nebo změnit, zašle email na adresu info@musetti.cz se svým požadavkem a specifickým číslem objednávky, které se požadavek týká.

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující odeslanou objednávku stornovat po odeslání zboží, postupuje se dle bodu 2.3 Odstoupení od kupní smlouvy.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, je-li takové zboží v okamžiku objednání skladem. Není-li objednané zboží v době objednání skladem, vyhrazuje si prodávající právo na změnu ceny. O případné změně ceny však bude prodávající kupujícího informovat, aby došlo k potvrzení kupní smlouvy kupujícím za nových cenových podmínek, a to ještě před expedicí zboží. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, dopravného a případného poplatku za zvolený způsob platby a daní z přidané hodnoty (DPH).

Konečná cena včetně DPH je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Prodávající se kupujícímu zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu a tuto mu zaslat elektronicky nebo společně s dodávkou zboží.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

6.2 Platba bankovním převodem

V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu předem. Platba je splatná do 7 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálem daňového dokladu po přijetí této platby na účet prodávajícího, je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky.

Při zaslání dokladu o platbě klientem, posíláme zboží ihned. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 2 pracovní dny) bude objednávka i faktura automaticky stornována.

6.3 Platba na dobírku

Zvolí-li si kupující možnost doručení zboží na dobírku, uhradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

6.4 Poplatek za vybraný způsob dopravy a platby

6.4.1 Zásilky po České republice

Při objednávce zboží v hodnotě 2000 Kč vč. DPH a více hradí za kupujícího veškeré poplatky spojené s dopravou zboží po České republice prodávající. Při objednávce zboží v hodnotě do 2000 Kč vč. DPH kupující hradí náklady spojené s poplatky za dopravu a platbu na základě následujícího ceníku:

- doprava službou Zásilkovna (zásilka do 10 kg): 83 Kč vč. DPH. Dobírka: 21 Kč vč. DPH;
- doprava Českou poštou - Balík do ruky (do 15 kg): 96 Kč vč. DPH. AKCE: Dobírka zdarma;
- doprava Českou poštou - Balíkovna (do 15 kg): 59 Kč vč. DPH. AKCE: Dobírka zdarma;
- doprava kurýrní službou DPD Classic (1 den, zásilka do 30 kg): 127 Kč vč. DPH. Dobírka 35 Kč vč. DPH; 
- doprava kurýrní službou DPD Private (1 den, zásilka do 30 kg): 145 Kč vč. DPH.Dobírka: 35 Kč vč. DPH
- osobní odběr  - zdarma na adrese provozovny :

Rausch Café Trade s.r.o., Na Dolíku 14/2a, 184 00 Praha 8 
Po-Pá 9:00-11:00 12:00-17:00

- platba bankovním převodem na účet +0 Kč vč. DPH k částce za dopravu
 

7. Expedice

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky, umožňuje-li to kupujícím vybraný způsob platby. Expedice znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.

Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Objednávky přijaté do 12.00 jsou obvykle vyřizovány ještě tentýž den. Zboží tak ve většině případů obdrží kupující kurýrní službou DPD do druhého pracovního dne od jeho objednání.

Pokud není zboží skladem, nebo se jedná o speciální zboží na objednávku, může být expediční doba delší (obvykle dle uvedené dodací lhůty požadované položky). V takovém případě prodávající informuje kupujícího o termínu dodání telefonicky nebo emailem.

8. Dodání zboží

8.1 Místo doručení

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce. Z důvodu doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti je kupující povinen uvést v objednávce telefonní kontakt kvůli potvrzení termínu doručení zásilky ze strany přepravce. Prodávající doporučuje kupujícímu uvádět číslo mobilního telefonu.

8.2 Doručování zásilek přepravní službou DPD, Zásilkovna, Česká pošta.

Partnerem pro doručování zásilek společnosti Rausch Café Trade s.r.o. jsou přepravní společností DPD, Zásilkovna, Česká pošta.

8.2.1 Doručení zboží

První pokus o doručení zásilky prostřednictvím DPD v rámci České republiky, probíhá obvykle druhý, resp. třetí pracovní den od expedice zboží. Kupující je o přibližném čase doručení zásilky informován předem prostřednictvím SMS.

V případě, že kupující není zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (většinou následující pracovní den). Nedojde-li k doručení zásilky ani při druhém opakovaném doručování, vrací se zásilka zpět k prodávajícímu. Za opětovné doručení zásilky si prodávající účtuje poštovné ve standardní výši.

8.2.2 Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu za náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.2.3 Sledování zásilky

Kupující může po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží sledovat zásilku online pomocí sledovacího systému společnosti Geis. Email, resp. SMS zpráva, které kupujícího informují o odeslání zboží, obsahují číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat.

9. Reklamační řád

Rausch Café Trade  s. r. o.
Se sídlem : Mirovická 1118/27, 18200 Praha 8
IČ: 03283216 . www.kava.musetti.cz
Provozovna : Na Dolíku 14/2a, 18400 Praha 8                         >>> NAJDETE ZDE <<<

Reklamační řád se řídí platnými právními předpisy České republiky. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

10. Ochrana osobních údajů

Registrací zákazníka nebo učiněním objednávky zákazníkem v souladu s těmito Obchodními podmínkami, provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zákazníka pouze v rozsahu nutném pro účely plnění smlouvy a pro účely splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí společnosti zajišťující expedici a přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2021

Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování služeb

Úvodní ustanovení

  1. Provozovatelem je obchodní společnost Rausch Café Trade s.r.o., se sídlem Mirovická 27/1118, Praha 8, PSČ: 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229700 (dále jen "provozovatel")
  2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechna školení a jednotlivé služby poskytované Rausch Café Trade s.r.o.
  3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 21.5.2018.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) provozovatel,
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

  1. Provozovatel se zavazuje zajistit školení v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém školení.
  2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na školení.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

  1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
  2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), označení školení v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání školení.
  3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek kava.musetti.cz
  4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení.
  5. Odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanové lhůtě dáno k poštovní přepravě.
  6. Neodmítne-li provozovatel objednávku zákazníka ve stanovené lhůtě, má se za to, že objednávka je provozovatelem potvrzena.

Článek IV. - Školení, jednotlivé služby

  1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně školení uvedené v nabídce na webových stránkách www.musetti.cz nebo kava.musetti.cz či v písemných materiálech vydaných provozovatelem.
  2. Školení se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně Rausch Café Trade s.r.o., na adrese Na Dolíku 14/2a, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00
  3. Kurzy se konají podle časového rozvrhu uvedeného v nabídce, pokud nebyly se zákazníkem písemně dohodnuty změny. Po celou dobu trvání školení je přítomen lektor Rausch Café Trade s.r.o. v souladu s nabídkou provozovatele, resp. jeho zástupce.
  4. Účastníci školení, jsou povinni dostavit se na místo konání školení nejpozději 5 minut před zahájením školení. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi školení v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení uhrazené ceny či slevu z ceny za účast na školení.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

  1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na školení, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.
  2. Cena za účast na školení, je splatná ve lhůtě splatnosti určené na faktuře, na jejímž základě zákazník uhradí provozovateli cenu za účast na školení, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů před konáním školení, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Splatností se rozumí připsání peněz na účet provozovatele.
  3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na školení, bezhotovostním převodem na účet provozovatele uvedený na zaslané faktuře a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně Rausch Café Trade s.r.o.. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na školení považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele.
  4. Není-li cena za účast na školení, uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi školení, resp. osobám pověřeným přijetím jednotlivé služby, na místo konání školení. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na školení.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, mají právo na vstup do prostor provozovny Rausch Café Trade s.r.o. určených ke konání školení.
  2. V průběhu konání školení nejsou účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání školení bez vědomí lektora Rausch Café Trade s.r.o., resp. jeho zástupce.
  3. Účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, jsou povinni po celou dobu konání školení dodržovat pokyny lektora Rausch Café Trade s.r.o., resp. jeho zástupce.
  4. Účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků školení.
  5. Provozovatel, resp. lektor Rausch Café Trade s.r.o. či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání školení účastníky školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Rausch Café Trade s.r.o., dobré mravy, či omezují ostatní účastníky školení v jejich účasti na školení. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na školení.
  6. Účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, jsou povinni na počátku školení informovat lektora Rausch Café Trade s.r.o. o onemocněních, kterým trpí, je-li toto třeba zohlednit v průběhu školení.
  7. Zákazník se zavazuje respektovat práva a povinnosti vyplývající z těchto VSP účastníky školení, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní školení, či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
  8. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících školení, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení a změna školení, akce či jednotlivé služby

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání školení, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
   a) nejpozději 3 dny před konáním školení, resp. před poskytnutím jednotlivé služby, není-li školení, resp. jednotlivá služba, obsazeno minimálním počtem účastníků uvedeným v popisu školení.
   b) lektor Rausch Café Trade s.r.o.  nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení školení;
   c) v provedení školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Rausch Café Trade s.r.o. ).
  2. V případě, že provozovatel zruší konání školení, či poskytnutí jednotlivé služby, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník co nejdříve informován.
  3. V případě zrušení konání školení, či poskytnutí jednotlivé služby, je provozovatel povinen nabídnout zákazníkovi účast na školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky provozovatele a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu není možné, zavazuje se provozovatel ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby, vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu školení, resp. jednotlivé služby.
  4. V případě, že zákazník či další účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat školení, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit provozovateli.

Storno poplatky:

  1. Zákazník se omluví do 7 pracovních dnů před konáním školení - 0%
  2. Zákazník se omluví 5 až 2 pracovní dny před konáním školení - 50%
  3. Zákazník se omluví 1 pracovní den před konáním školení - 100% 
  4. V případě, že to provozní situace provozovateli umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně školení, či přijetí jednotlivé služby tak, aby se jich zákazník či další účastníci školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, mohli zúčastnit, maximálně však jednou.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50% obsahu školení, či poskytnutí jednotlivé služby a to bez předchozího upozornění zákazníka či dalšího účastníka školení, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor Rausch Café Trade s.r.o.  nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení školení).

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

  1. Účastníci školení, resp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby, jsou povinni před započetím školení, resp. poskytnutím jednotlivé služby, požádat lektora Rausch Café Trade s.r.o. o uložení vnesených věcí do provozovny Rausch Café Trade s.r.o., jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.

 Článek IX. - Reklamace

  1. V případě, že školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby, neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat.
  2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
  3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.
  4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením ceny za účast na školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném školení, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

 Článek X. - Ochrana osobních údajů

  1. Učiněním objednávky zákazníkem v souladu s těmito VSP, provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zákazníka pouze v rozsahu nutném pro účely plnění smlouvy a pro účely splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
  2. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků školení, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

  1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se