Reklamační řad

REKLAMAČNÍ ŘÁD

PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM e-shopu www.kava.musetti.cz

platný od 28.11.2023.

 

Prodávající

Prodávajícím je společnost Rausch Café Trade s.r.o., se sídlem Mirovická 1118, 182 00 Praha, IČO 03283216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo C 229700. Prodávající je plátcem DPH.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 324/2022 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího v jeho provozovně na adrese Na Dolíku 14/2a, 18400 Praha 8 nebo prostřednictvím e-mailu info@musetti.cz . Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení:

  • Kdy Kupující uplatnil právo
  • Co je obsahem reklamace
  • Způsob vyřízení reklamace požadované spotřebitelem
  • Kontaktní údaje Kupujícího pro jeho informování o vyřízení reklamace

 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí Prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost.  

 

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující (fyzická osoba) může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 6 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí Prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující (právnická osoba s IČ) může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácená na 1 měsíc, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.  

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a Prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen rozhodnout o přijetí reklamace ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.  

Článek 5

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

-zboží má vlastnosti, které si kupující s Prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Článek 6

Odpovědnost Prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost Prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.  

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

Je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na:
-závady způsobené nesprávnou instalací
-závady způsobené neznalostí obsluhy zařízení
-závady způsobené nesprávným zacházením, tzn. zacházením v rozporu s návodem k obsluze a nedodržováním pokynů zde jmenovaných, důležitých pro chod stroje
-závady způsobené nešetrným zacházením/zlomené části zařízení, poškozené v důsledku pádu a pod./
-závady vzniklé neodborným použitím výrobku k jiným účelům, než je určen
-závady vzniklé neodborným zásahem do stroje/ opotřebováním vzniklé běžným používáním
-závady vzniklé při mletí málo pražených  kávových zrn
-závady vzniklé umístěním stroje v prostředí chladnějším než 0 stupňů Celsia.

Prodávající je povinen informovat spotřebitele o vyřízení reklamace

Na závěr reklamačního řízení vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a Prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

Článek 8

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je účinný od 28. listopadu 2023.

Reklamační řád Rausch Café Trade s. r. o.
Se sídlem: Mirovická 1118/27, 18200 Praha 8
IČ: 03283216, DIČ: CZ03283216, 
www.kava.musetti.cz
Provozovna: Na Dolíku 14/2a, 18400 Praha 8

Menu

Sdílet

QR kód

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů přání

Přihlásit se

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se